AMASYA ŞUBEMİZ İLE AMASYA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

Amasya Üniversitesi ve Türk Eğitim-Sen Amasya Şubesi arasında 04.11.2019 tarihinde Kurum İdari Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi temsilcisi olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman, Genel Sekreter Hasan Özyurt, Personel Daire Başkanı Ali Alaçam en çok üyesi bulunan Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Türk Eğitim-Sen Amasya Şubesi temsilcileri Kamil Terzi, Vedat Koç, Fahrettin Topçu, Kutay Alkız, Burhan Karakurt’un katıldığı İdari Kurul toplantısında gündem maddeleri görüşüldü ve değerlendirmeler yapılarak kararlar alındı.

GÜNDEM GEREĞİ YAPILAN GÖRÜŞME VE ALINAN KARARLAR

Sendika temsilcileri yetki belgelerini ibraz ettiler. Bir önceki toplantıda görüşülen konular tek tek ele alınarak:

ı.  Sendikanın  Talebi: BAP    bünyesindeki  bütün   satın  alma       işlemlerinin Rektörlük BAP birimince yürütülmesi istendi.

Görüş: BAP bünyesindeki iş ve işlemlerin bir merkezde toplanması, projelerin aksamasına ve projede görev alanların zaman kaybına neden olacağından bu talebin karşılanması mümkün görülmemiştir.

2.Sendikanın Talebi: Yemek rezerve işleminin Cumartesi - pazar günlerinde de yapılması istendi.

Görüş: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınan goruşe göre; malzeme tedariki konusunda sıkıntı yaşanılacağı göz önünde bulundurulduğundan bu talebin yerine getirilemeyeceği ve mevcut uygulamanın devamı uygun görülmüştür.

3.Sendikanın Talebi: Staj dönemlerinin belirli bir takvim içerisinde yürütülmesi istendi.

Görüş: İş ve Piyasa imkanları dikkate alınarak staj dönemlerinin belli bir takvime bağlanmasına çalışılacaktır.

4.Sendikanın Talebi: Sınavlarda (Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği) sözlü sınavında bir önceki uygulamanın devam ettirilmesi istendi.

Bilgisayar İşletmeni kadrosunun sınavsız verilmesi talep edildi.

Görüş: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavında bir önceki uygulamanın devam ettirileceği, bilgisayar işletmeni kadrosunun kıdem ve eğitim durumu göz önüne alınarak bir planlama dahilinde sınavsız olarak yapılacağı uygun görüldü.

5.Sendikanın Talebi: 2020 yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı planlanması talep edildi.

Görüş: 2020 yılı için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı planlaması yapılmayacağı söylendi

 

6.Sendikanın Talebi: Aşçıların mesai saatleri dışında işe gelirken ulaşım sorunları olduğu ve bu sorunun çözümünün sağlanması talep edildi

Görüş: Geçmiş yıllarda ulaşım nasıl sağlanıyorsa aynı durumun etmesinin uygun olacağı söylendi.

7.Sendikanın Talebi: Disiplin kurullarında cezaya itiraz halinde sendika temsilcisinin bulundurulması istendi.

Görüş: 4688 sayılı Kanunda toplu sözleşme (veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı)'nin bir hukuk kuralı niteliği taşıması nedeniyle Disiplin Kurullarında cezaya itiraz halinde, idare tarafından sendika temsilcisinin bulundurulması uygun görüldü,

8.Sendikanın Talebi: Disiplin soruşturmalarında soruşturmacı olarak görevlendirilecek kişilerin seçiminde daha titiz davranılması istendi.

Görüş: Disiplin soruşturmaları için soruşturmacı görevlendirmelerinde gereken titizlik gösterilmiş olup, bundan sonraki görevlendirmelerde de aynı hassasiyet devam edecektir .

9.Sendikanın Talebi: Mobing kurulunun işlevsel hale getirilmesi istendi. Görüş: Mobing kurulu işlevsel hale getirilecektir.

1O. Dilek ve Temenni: Üniversitemiz bünyesinde çalışan akademik ve idari personelin bir bütün olduğu, herkesin görev ve sorumluluk bilinciyle; sevgi ve saygı çerçevesinde üniversitemizi daha ileriye taşıması temennisinde bulunarak, iyi dileklerle toplantı ona ermiş olup, bu isteklerin üniversite üst yönetimin e iletileceği belirtil miştir .            ,